Gegevensbescherming

Biocodex » Gegevensbescherming

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verbindt de onderneming, BIOCODEX BENELUX, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België, Humaniteitslaan 292 – 1190 Brussel (hierna “Uitgever”), zich ertoe de reglementaire voorschriften na te leven die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”), betreffende de verwerking die zij uitvoert op de website, www.biocodex.be (hierna “Website”).

Beleid inzake gegevensbescherming

De gebruiker kan vrij navigeren op de Website zonder expliciet persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Niettemin kan hem worden gevraagd gegevens over zichzelf te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer hij contact opneemt met de Uitgever. Bovendien maakt de Website gebruik van “cookies”, die gegevens met betrekking tot de gebruiker naar derde bedrijven kunnen sturen.

Bij elke online dienst die op de Website wordt aangeboden, wordt het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot het strikt noodzakelijke. Hierbij wordt tevens de volgende informatie verstrekt:

 • het doel van de verwerking (de doeleinden) waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld;
 • de rechtsgrond van de verwerking;
 • de bron van de gegevens (indien niet verstrekt door de gebruiker van de Website);
 • het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverzameling;
 • de categorieën van betrokken personen;
 • de ontvangers van de gegevens;
 • de bewaartermijn van de gegevens;
 • de mogelijkheid van gegevensoverdracht tot buiten de Europese Unie;
 • de rechten van de persoon op zijn of haar gegevens en de wijze waarop deze kunnen worden uitgeoefend.

De Uitgever neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker van de Website te waarborgen en beoogt met name te voorkomen dat deze worden geschonden of beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

In overeenstemming met de AVG kan de gebruiker van de Website, met betrekking tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en door zijn/haar identiteit te bewijzen, het recht op toegang, rectificatie en aanvulling, verwijdering, dataportabiliteit, beperking van de verwerking en bezwaar uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Biocodex (in het Engels indien dit in het Frans niet mogelijk is), via het contactformulier of per post: DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Frankrijk; hij/zij heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (in Frankrijk: CNIL, Service des Plaintes, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIJS CEDEX 07 | www.cnil.fr).

Beheer van de Website

Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is het beheer van de Website. Het stelt de Uitgever in staat:

 • de inhoud voor te bereiden en te publiceren;
 • online diensten aan te bieden aan gebruikers (contactformulier, inschrijving voor de nieuwsbrief, enz.);
 • de technische administratie bij te houden in verband met de bij de verwerking betrokken dienstverleners;
 • de veiligheid te beheren;
 • bezoekers- en gebruiksstatistieken te produceren met betrekking tot de aan gebruikers geboden online diensten.

Onder verwijzing naar artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Uitgever (mededeling en publicatie op het internet van informatie van institutionele, promotionele en/of wetenschappelijke aard).

De verwerking heeft betrekking op:

 • de medewerkers van de Uitgever die belast zijn met de publicatie van de inhoud en het technisch beheer van de Website;
 • de in de publicaties genoemde personen;
 • de gebruikers van de Website;
 • de medewerkers van de betrokken dienstverleners.

De categorieën verwerkte gegevens omvatten:

 • gegevens betreffende personen die het onderwerp zijn van publicaties (identiteit, functies, contactgegevens, enz.);
 • gegevens met betrekking tot de navigatie op de websites (tijdstempels, IP-adressen van gebruikers, technische gegevens met betrekking tot de apparatuur en browser die door gebruikers worden gebruikt, geolocatie, cookies) en op digitale platforms via deelknoppen en media (cookies en andere trackers);
 • gegevens met betrekking tot het beheer van de aan gebruikers geboden diensten;
 • gegevens met betrekking tot het beheer van publicaties (doel, af te leveren product, follow-up, statistieken);
 • gegevens in verband met het beheer van de technische diensten (tijdstempel en doel van de verzoeken, follow-up, follow-upgegevens, statistieken);
 • statistieken over de bezoekers van websites en het gebruik van online diensten die aan gebruikers worden geboden.

De gegevens kunnen afkomstig zijn van:

 • de medewerkers van de Uitgever die belast zijn met de publicatie van de inhoud en het technisch beheer van de Website;
 • degenen die hebben bijgedragen aan de publicaties;
 • de gebruikers van de Website;
 • de medewerkers van de betrokken dienstverleners;
 • websites van derden (websites, sociale netwerken, zoekmachines, enz.).

Gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld en die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website (zoals bepaalde soorten cookies) zijn facultatief. Tenzij anders vermeld, worden de overige gegevens verplicht verzameld.

Gegevensbewaring:

 • de gepubliceerde gegevens worden online bewaard tot de site wordt gesloten en worden vervolgens gedurende vijf jaar gearchiveerd;
 • gegevens met betrekking tot uitwisselingen met dienstverleners worden na afloop van de contractuele relatie gedurende vijf jaar bewaard;
 • behoudens wettelijke verplichtingen of bijzonder grote risico’s, worden loggegevens gedurende zes maanden bewaard;
 • de gegevens die nodig zijn voor het creëren van statistieken met betrekking tot bezoekers en het gebruik van online diensten worden bewaard in een formaat dat identificatie van personen aan de hand van hun IP-adres niet mogelijk maakt, en omvatten een identificatienummer (met betrekking tot de cookie) dat maximaal dertien maanden wordt bewaard (tenzij de betrokken persoon hier bezwaar tegen maakt).

Door hun aanwezigheid op het internet kunnen de publicaties ook van buiten de Europese Unie toegankelijk zijn.

“Contactformulier” voor online dienstverlening

Het doel van deze verwerking van persoonsgegevens is het beheer van online aanvragen. Het stelt de Uitgever in staat om:

 • verzoeken en meldingen die hem worden toegezonden te ontvangen;
 • de correspondentie met de gebruiker van de Website te volgen;
 • te voldoen aan zijn verplichtingen inzake gezondheidsbewaking en gegevensbescherming;
 • statistieken bij te houden met betrekking tot de dienst.

De rechtsgrond voor de verwerking vormt de legitieme belangen die door de Uitgever worden nagestreefd (beheer van de relatie met de gebruikers van zijn websites).

De verwerking betreft elke gebruiker van de Website die elektronisch contact met de Uitgever wenst op te nemen.

De categorieën verwerkte gegevens omvatten:

 • de identiteit van de verzoeker (naam, bedrijf);
 • zijn/haar contactgegevens (e-mailadres);
 • het verzoek (bericht);
 • de ondernomen actie;
 • de statistieken betreffende de activiteit.

Het contactformulier voorziet in de verplichte verzameling van gegevens voor de correcte verwerking van het verzoek.

De gegevens worden bewaard gedurende een termijn van vijf jaar vanaf het tijdstip waarop het verzoek is verwerkt. Indien de communicatie te maken heeft met de gezondheidsbewaking, kunnen de gegevens worden bewaard tot tien jaar nadat het betrokken product uit de handel is genomen.

De gegevens zijn bestemd voor medewerkers van de Uitgever die zijn belast met:

 • de verwerking van correspondentie in verband met de Website;
 • de publicatie van de inhoud en het technisch beheer van de Website;
 • het beheer van de gezondheidsbewaking.

Medewerkers van de betrokken dienstverleners zullen de gegevens eveneens ontvangen.

Informatie over cookies

De Uitgever maakt gebruik van verschillende “cookies” op de Website om statistieken met betrekking tot bezoekers van de site te produceren en om diensten te integreren waardoor de interactiviteit van de Website verbetert.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat tijdens het surfen op een website op de terminal van de gebruiker kan worden geplaatst. Cookies zijn een belangrijk instrument waarmee organisaties inzicht krijgen in de online activiteiten van hun gebruikers.

Dit werkt als volgt: de cookie is meestal een klein bestand met een herkenbare naam, en dit bestand wordt door de bezochte website naar de browser van de gebruiker gestuurd. De browser bewaart het bestand gedurende een bepaalde tijd, en stuurt het terug naar de website iedere keer dat er opnieuw verbinding wordt gemaakt. In principe kunnen cookies gemakkelijk worden opgespoord en verwijderd.

Op zichzelf zijn cookies ongevaarlijk, omdat zij geen uitvoerbare code bevatten. Zij vervullen belangrijke functies voor websites, zoals het opslaan van account-ID’s van klanten, hun browsevoorkeuren, het volgen van het browsegedrag voor statistische of reclamedoeleinden, enz.

Cookies kunnen echter gegevens opslaan die voldoende zijn om een gebruiker zonder zijn of haar toestemming te identificeren en kunnen, in sommige gevallen, worden gebruikt om profielen van individuele personen op te stellen. Daarom is het noodzakelijk dat in het kader van de gegevensbescherming het beheer van cookies wordt gecontroleerd.

Controle over het plaatsen van cookies

e gebruiker kan voorkomen dat er cookies op zijn of haar terminal worden geplaatst en kan bestaande cookies verwijderen door de instellingen van de webbrowser hierop aan te passen. Voor instructies over het beheren van cookies, kan de gebruiker de helpfunctie van zijn of haar browser raadplegen.

Wij wijzen u er echter op dat het deactiveren van cookies in de webbrowser storingen op de Website en op andere websites kan veroorzaken.

Op de Website worden twee soorten cookies gebruikt:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de belangrijkste diensten van de Website optimaal kunnen functioneren. Hiervoor is geen toestemming van de gebruiker vereist..

Naam van cookieDoelBewaartermijn
Didomi_tokenContains consent information for personalized purposes and for personalized partners, as well as information specific to Didomi (user ID, for example).1 year
euconsent-v2Contains the IAB TCF consent string as well as consent information for all IAB standards (partners and purposes).1 year

Cookies van derden

De Website is afhankelijk van bepaalde diensten die door derden worden aangeboden. Deze omvatten:

 • Google Analytics
 • YouTube
 • Vimeo
 • Facebook
 • Twitter

De door deze derden geboden diensten maken gebruik van cookies die rechtstreeks door deze diensten worden geplaatst. Via deze cookies kunnen deze derden de browsegegevens van de gebruiker uit eigen naam verzamelen en gebruiken om bijvoorbeeld gerichte reclame en content aan te bieden op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker. Voor meer informatie kan de gebruiker het privacybeleid van deze derden raadplegen via de cookiebeheermodule die op de Website is ingesteld.

Toegang tot de cookiebeheermodule

Standaard worden deze cookies van derden niet geplaatst. De gebruiker kan in de cookiebeheermodule toestemming geven voor het plaatsen ervan, of rechtstreeks via een contextgebonden toestemmingsverzoek, bijvoorbeeld door het activeren van het afspelen van een externe video. De gebruiker kan zijn voorkeuren aangeven voor de Website in zijn geheel, of per dienst afzonderlijk. Gebruikers kunnen hun keuzes op elk moment wijzigen via de cookiebeheermodule, die te bereiken is via een permanente link onder aan de pagina.