Gebruiksvoorwaarden

Juridische informatie

De website www.biocodex.be wordt gepubliceerd door BIOCODEX BENELUX NV/SA, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België, op

Humaniteitslaan 292, 

1190 Brussel – België 

+32 (0)2 370 47 90

RPR: 040 1936623

Btw-nummer: BE 401 936 623

RSZ: 010-0346872-96

Contactformulier

Verantwoordelijke voor de publicatie: Pierre Toussaint, algemeen directeur.

De website www.biocodex.be wordt gehost door Alterway, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale – Bât. D, 92210 Saint-Cloud, Frankrijk. Telefoonnummer: +33 (0)1 41 16 34 95.

Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV)

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) is het vastleggen van de algemene voorwaarden voor de levering en het gebruik van de content en de diensten van de website www.biocodex.be (hierna “Website”) tussen Biocodex BENELUX als uitgever van de Website (hierna “Uitgever”) en de gebruiker van de Website (hierna “Gebruiker”).

Het bezoeken van de Website en de inhoud daarvan, evenals het gebruik van de door de Website aangeboden diensten, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV door de Gebruiker. Gezien het feit dat de AGV op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, wordt de Gebruiker verzocht deze geregeld te raadplegen.

Doel van de Website en toegang tot dienste

De Website is ontworpen voor het presenteren van Biocodex, evenals haar activiteiten en producten. De Website is overal toegankelijk, voor elke Gebruiker met een internetverbinding. Alle kosten die in verband staan met het bezoeken van de Website (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) komen ten laste van de Gebruiker. 

De Website verschaft de Gebruiker toegang tot de volgende diensten: 

  • algemene informatie over Biocodex en haar producten
  • nieuwsberichten
  • vacatures
  • een zoekinstrument
  • een contactformulier

De Uitgever gebruikt alle tot zijn beschikking staande middelen om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige toegang tot de Website en de bijbehorende diensten. Dit is echter een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis: de Gebruiker stemt er derhalve mee in geen schadevergoeding te eisen van de Uitgever en diens leveranciers, ingeval de Website niet beschikbaar is op het moment dat de Gebruiker er gebruik van wenst te maken.

Toegang tot de Website en de bijbehorende diensten kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd, voor onderhoudsdoeleinden of om welke andere reden dan ook.

De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, computervirussen, defecten of het verbreken van de verbinding met de terminal, die de toegang tot de Website of navigatie door de Gebruiker tijdelijk kunnen belemmeren.

Hoewel de Uitgever de grootste zorgvuldigheid heeft betracht bij het ontwikkelen van de Website, kan deze niettemin onvolkomenheden bevatten. De Gebruiker wordt verzocht de Uitgever op de hoogte te brengen van eventuele suggesties voor verbetering.

Verantwoordelijkheden

Alle informatie met betrekking tot welzijn die op de Website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld ter informatie. Deze informatie pretendeert niet alle aspecten van welzijn en voeding te omvatten. De Gebruiker gebruikt de Website uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid. In het bijzonder verklaart de Gebruiker en stemt hij ermee in, zich niet te baseren op de informatie die de Website bevat bij het nemen van beslissingen met betrekking tot zijn gezondheid of mogelijke medische behandeling, zonder hierover advies te vragen aan een medisch zorgverlener.

De Uitgever streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige, geverifieerde informatie te verstrekken. Er kan echter niet voor 100% voor de informatiebronnen worden ingestaan.

“Externe” links op de Website geven de Gebruiker toegang tot informatie en andere aanvullende bronnen die op het internet beschikbaar zijn, en stellen hem in staat informatie te delen op sociale netwerken. De Uitgever heeft geen enkele controle over de content van deze volledig onafhankelijke websites van derden en kan als zodanig niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het bezoeken van deze websites van derden en de bijbehorende content.

De Gebruiker mag uitsluitend een hyperlink naar de Website plaatsen met de formele en voorafgaande toestemming van de Uitgever.

Intellectueel eigendom

De Website vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door het intellectueel-eigendomsrecht. De Website en alle elementen waar deze uit bestaat (zoals logo’s, teksten, foto’s, afbeeldingen, Pdf-bestanden, video’s, enz.) zijn het exclusieve eigendom van de Uitgever. De desbetreffende domeinnaam is geregistreerd en beschermd.

Duplicatie of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de Website of van een van zijn samenstellende delen is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie of duplicatie van de Website of een van de samenstellende delen daarvan, op eender welke drager en op eender welke manier, voor andere doeleinden en in het bijzonder voor commerciële doeleinden, zonder de formele toestemming van de Uitgever en/of de houder van het auteursrecht is verboden en wordt beschouwd als vervalsing die strafrechtelijk kan worden vervolgd.

De merken en logo’s op de Website zijn geregistreerde handelsmerken (al dan niet semi-figuratief). Bovendien worden de afbeeldingen op de Website beschermd door het auteursrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeeldingen, merken of logo’s van de onderdelen van deze Website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, zoals bepaald in artikel L 713-2 van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op de AGV is het Belgisch recht van toepassing. Elk conflict of verschil van interpretatie valt onder jurisdictie van de Belgische rechtbanken.